Opinto-opas

YHTEYSTIEDOT

Katso yhteystiedot täältä > 

TOIMISTO

Avoinna ma-pe klo 9.00 – 15.00
Osoitteesi tai puhelinnumerosi muuttuessa muista ilmoittaa se suoraan Eepokseen tai toimistoon.

LUKUVUODEN  TYÖSKENTELYAIKATAULU

Avaa lukuvuoden työpäivät >

OPPILASKONSERTIT

OPPILASKONSERTIT – TALO SOI

Perusopetuksen ja konservatorion sekä Centria AMK:n ammatillisen koulutuksen oppilaat esiintyvät joka torstai klo 18.30 sulassa sovussa konservatorion salissa. Klo 19.30 musiikki jatkuu yläaulassa, teemana ”Myöhäisillan kamarimusiikki”. Tiistaisin klo 18.00 myös vapaamuotoinen Aula soi! yläaulassa. Opettajilta voi kysyä asiasta enemmän.

Jokaisen perusopetuksen oppilaan tulee säännöllisesti käydä myös kuulijana konservatorion järjestämissä konserteissa ja oppilasilloissa. Kokkolassa 8 kertaa lukuvuodessa ja maakunnissa 4 kertaa lukuvuodessa. Myös talon ulkopuoliset konserttikäynnit on hyvä kirjata opintokirjaan.

Seuraa aulan info-tv ruutua, konsertti-ilmoituksia sekä www.kpkonsa.fi ja facebook-sivuja

 

TASOSUORITUKSET

Perusopetuksen tasosuorituksia kutsutaan uuden opetussuunnitelman myötä taidonnäytteiksi (Taito 1-10) Niissä suoritukset jakaantuvat useampiin pienempiin suorituksiin lukuvuoden aikana. Taidonnäytteet tehdään Talo Soi! konserteissa, luokkakonserteissa tai lautakunnalle. Siirtymävaiheessa (31.7.2021 saakka) myös vanhan OPSin mukaiset tasosuoritukset ovat mahdollisia. Näistä kaikista voi kysyä lisätietoa omalta opettajalta. Samat periaatteet koskevat myös musiikin hahmotusaineita (musiikin avaimet).

OPINTO-OHJAUS

Perusopetuksessa oma soiton/laulunopettaja toimii oppilaan ohjaajana ja tukena esim. musiikin avaimien ja yhteismusisoinnin suunnittelussa. Kunkin oppilaan kanssa käydään peruskoulun 9. luokan aikana keskustelu soittoharrastuksen tavoitteista ja jatkosuunnitelmista yhdessä opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.

POISSAOLOT

Oppitunneilla tulee käydä säännöllisesti ja mahdollisista poissaoloista (sairaus, muu pätevä syy) tulee aina ilmoittaa etukäteen omalle opettajalle. Aiheettomat poissaolot voivat johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Kolmen peräkkäisen ja ilmoittamattoman poissaolon voidaan katsoa tarkoittavan opintojen lopettamista.
Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen poissaolonsa vuoksi. Oman opettajan sairastuessa oppilas osallistuu ensisijaisesti toisen instrumenttiopettajan”kaveritunnille”. Pidempiaikaisissa opettajan sairaustapauksissa konservatorio järjestää sijaisen pääsääntöisesti omalle oppituntiajalle. Opettajan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta toimisto pyrkii ilmoittamaan oppilaalle. Ryhmäaineiden oppilaille (esimerkiksi musiikin avaimet, leikkikoulu, orkesterit, kuorot) voidaan poissaoloista ilmoittaa vain, mikäli tieto saadaan riittävän ajoissa, muussa tapauksessa opetustilan ovessa on tuntiperuutus.

INSTRUMENTTIOPINNOT JA KOTIHARJOITTELU

Soitonopetuksen ydin on henkilökohtaisessa kontaktissa. Opetustilanteessa tarvitaan opettajan ja oppilaan kiinteää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan lukuvuoden aikana 35 opetuskertaa pois lukien lakisääteiset vapaapäivät (vappu, itsenäisyyspäivä jne.). Soittotunti ei aina tarkoita yksityistuntia, vaan voi mm. pedagogisista syistä johtuen olla myös ryhmäopetusta, musiikin kuuntelua, konsertissa käyntiä.
On sanottu, että vähintään 90% soitonopiskelusta on oppilaan omaa harjoittelua ja 10% soittotunnilla käymistä. Soittamisessa on kysymys erittäin vaativasta motorisesta taidosta, jonka kehittymiseen tarvitaan jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja nuoremmilla oppilailla tähän tarvitaan vanhempien tukea ja myös mukanaoloa tunneilla. Harjoittelusta muistuttaminen ja sopivien harjoitteluolosuhteiden turvaaminen ovat usein tarpeen myöhemminkin opintojen edetessä.

KUULONHUOLTO

Muista huolehtia kuulonsuojauksesta. Tarkempaa tietoa saat opettajaltasi tai www.kuulosuoja.fi

YHTEISMUSISOINTI

Yhteismusisoinnilla tarkoitetaan kamarimusiikkiryhmiä, orkestereita sekä lauluryhmiä ja kuoroja. Yhteismusisointi on olennainen osa soitonopiskelua ja tärkeä elementti musiikin perusteiden ja instrumenttiopintojen lisäksi.

ORKESTERISOITTIMET

Orkesterisoitinoppilaat osallistuvat yhtye- ja orkesterisoittoon koko opintojensa ajan, kitara- ja harmonikkaoppilaat vaihtoehtoisesti oman instrumenttinsa kamarimusiikki- tai orkesteritoimintaan. Puhaltimissa ja lyömäsoittimissa on aloitteleville heti oma D-orkesteri.

KUOROTOIMINTA

Muut kuin orkesterisoitinoppilaat osallistuvat oppilaitoksen kuorotoimintaan. Konservatoriolla toimii kaksi kuoroa eri ikäryhmille. Oma soiton- / laulunopettaja ohjaa sinut sopivaan kuoroon suorittamaan yhteismusisoinnin osuutta. Aloittavat pianistit ohjataan sopivan ikäryhmän kuoroon. Kuorojen toimintaa koordinoi apulaisrehtori Kari Pappinen

SÄESTYSPARIEN MUODOSTAMINEN

Perusasteen opetuksessa pyritään taito 1- 4 tasoisille instrumentalisteille löytämään oma säestäjä pidemmälle ehtineiden pianistien joukosta. Oma soitonopettajasi järjestää näitä pareja jo lukukauden alussa ja tarkoituksena on säännöllisesti lukuvuoden kuluessa harjoittaa tällaista oppilaiden yhteismusisointia.
Maakunnan toimipisteissä järjestelyt tekee toimipisteen johtaja yhdessä opettajan kanssa.
Kaikki yhteismusisoinnit ja säestykset kirjataan sähköiseen taitotauluun.

PIANONSOITON OPISKELIJOIDEN SÄESTYSTOIMINTA

Pianonsoiton opintoihin kuuluu opetussuunnitelman osana erilaiset säestystehtävät. Säestyksen voi suorittaa joko yhden tai kahden vuoden aikana. Opettajasi johdolla saat eri soittimien opiskelijoista säestettäviä, joille varaat 4-5 säestyskertaa ennen oppilasiltaa tai taitosuoritusta. Myös vakituisen viikoittaisen “säestysajan” käyttäminen on mahdollista. Pianosoittajilla on mahdollisuus tehdä kamarimusiikkia konservatorion balettiosaston kanssa. Kysy omalta opettajaltasi lisätietoja.

SIVUAINETOIVOMUKSET

Opetussuunnitelman mukaan pakollisia sivuaineita ei ole, mutta oppilaan saavutettua riittävät valmiuden pääaineessaan on mahdollista perustellusta syystä anoa vuodeksi kerrallaan oikeutta sivuaineen opiskeluun.

LAINASOITTIMET

Konservatorion oppilaat hankkivat pääsääntöisesti itse soittimensa viimeistään kolmantena opiskeluvuotenaan.
Konservatorion tarjoamien vuokrasoitinten määrä on rajallinen ja vuokrausmahdollisuus on tarkoitettu erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Kun harrastus vakiintuu, tulee opiskelijan pääsääntöisesti hankkia oma instrumentti, jotta uusi aloittaja saa aluksi käyttöön vuokrasoittimen.

Syksyllä kullekin lainasoittimelle määritellään yhdessä opettajan kanssa kuntoisuusluokka (0 – 5), jonka avulla seurataan vuosittain soittimen kuntoa ja kulumista.
Soittimelle tulee olla vakuutus, esim. sen voi liittää kotivakuutukseen. Jos soittimen kanssa sattuu vahinko ilmoita siitä välittömästi omalle soitonopettajalle. Jos esim. vaskisoittimen suukappale juuttuu kiinni, älä yritä irrottaa sitä itse, vaan toimita soitin opettajallesi. Tai jos vetopasuunan luistoputkeen tulee lommo, älä soita enää, sillä lommo on helpompi oikaista tuoreeltaan.
Jousisoittimien kohdalla esim. jousi on henkilökohtainen ja itse hankittava, jos sellaista ei ole soittimen mukana. Jousien jouhituksen ja kielisatsien uusinnan tulee lainaajan hoitaa itse (kuluvat osat). Puhallinsoitinten suukappaleet sekä puiden kielet yms. on oppilaiden itse hankittava.
Huomioi että:
• Oma opettajasi neuvoo lainasoittimiin liittyvissä asioissa.
• Vahingon sattuessa lainaaja vastaa kustannuksista
• Lainasoittimet palautetaan opettajalle. Erillisistä palautuskehotuksista peritään vuoden soitinvuokran hinta.

SOITINKOLLEGIOT

Tiedot konservatorion soitinkollegioista ja niiden puheenjohtajista löytyy ilmoitustauluilta ja www- sivuilta. Opintoihin liittyvissä ongelmatapauksissa kannattaa aina ensin kääntyä oman instrumenttiopettajan puoleen.

MUSIIKKIKIRJASTO

Konservatorion oma kirjasto/nuotisto neljännessä kerroksessa on avoinna: ma-pe klo 10 - 16

Kirjaston sääntöjä
Lainausaika on 6 (kuusi) viikkoa, lukuun ottamatta äänitteitä ja käsikirjaston materiaalia joita ei lainata. Lainattua materiaalia ei saa antaa eteenpäin toiselle oppilaalle tai opettajalle. Palauta nuotit aina suoraan kirjastonhoitajalle, ei koskaan suoraan hyllyyn. Aukioloaikojen ulkopuolella kirjastolainat voi palauttaa kirjastovalvojan huoneen vieressä olevaan palautusluukkuun. Palautuskehotus lähetetään viikon kuluessa eräpäivästä. Toisen palautuskehotuksen mukana lähetetään myös myöhästymismaksu. Kaikki materiaali on palautettava kesän ajaksi kirjastoon.
Huolehdi lainamateriaalin siisteydestä, älä tee merkintöjä kynällä. Pidä myös hyllyt hyvässä järjestyksessä tarkastelemalla vain yhtä kansiota/mappia kerrallaan. Kirjastonhoitajat auttavat sinua oikean nuotin löytämisessä. Ne etydi- ja kouluvihkot, jotka ovat oppilaalla käytössä koko vuoden, on aiheellista ostaa omaan käyttöön musiikkiliikkeestä. Kirjaston sääntöjen rikkominen voi johtaa lainausoikeuden menettämiseen.

 

 

SOITINVAIHDOKSET

Pääinstrumentin vaihtaminen on mahdollista vain erityisen pakottavasta syystä. Asiasta on aina neuvoteltava opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.

VÄLIVUOSI OPINNOISTA

Musiikin perustaso- ja musiikkiopisto - osastoilla ei voida pääsääntöisesti myöntää välivuotta opinnoista. Ammattikoulutuksessa välivuosi voidaan myöntää äitiysloman, asevelvollisuuden tai kansainvälisten musiikkiopintojen vuoksi.

PEDAGOGIIKKAKOULUTUKSEN HARJOITUSOPPILAAT

Oppilastilanne kartoitetaan Centria ammattikorkeakoulun syyslukukauden käynnistyessä. Vasta-alkajien lisäksi tarvitaan usein myös pidemmällä olevia harrastajia, jotka ovat taito 5-6 tasolla pääaineessaan. Voit tiedustella paikkoja ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman lehtorilta Riitta Kossi 044-7250778 riitta.kossi@centria.fi.

VALOKOPIOINNISTA

Nuottien kopioimisen sijaan tulee ostaa alkuperäistä nuottimateriaalia!
Lukukausimaksu sisältää kopiomaksun, joka kattaa välttämättömät solistisen sekä kuoro- ja orkesteriopetuksen kopiot. Oma opettajasi hoitaa tämän kopioinnin. Muuta kopiointia varten on infosta ostettavissa kopiotunniste, joilla voi käyttää II kerroksen ja ala-aulan kopiokonetta.

PARKKIALUE

Konservatorion hyvin pienellä parkkipaikalla on pysäköinti mahdollista ainoastaan henkilökunnalle erillisellä pysäköintiluvalla. Ns. Hansa-talon pysäköintipaikat ovat myös konservatoriolaisten käytettävissä. Vältä ajamista sisäpihalle, jos et pysäköi autoa sinne! Huomioi myös pysäköintikielto Snellmaninkadun konservatorion puoleisella osuudella. Pitkänsillankadun puolelta on nopein reitti konservatorion pääaulaan.

PELASTAUTUMISSUUNNITELMA

Konservatoriolla on pelastautumissuunnitelma. Tutustu kussakin luokassa olevaan toimenpideohjeeseen esim. palohälytyksen varalta.

TIETOSUOJA

Konservatorion rekisteriselosteet:
Rekisterin ylläpitäjä Karen Hagqvist (karen.hagqvist@kpkonsa.fi),
Tietosuojavastaava Kari Pappinen (kari.pappinen@kpkonsa.fi)

LUKUKAUSIMAKSUT

Katso musiikin opintomaksut täältä >>