Opinto-opas

OPS 2018

Keski-Pohjanmaan konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opintosuunnitelma 2018

>> Avaa tiivistelmä PDF -tiedosto
>> Avaa koko ops PDF -tiedosto

LUKUVUODEN  TYÖSKENTELYAIKATAULU

Avaa lukuvuoden työpäivät >

OPPILASKONSERTIT

OPPILASKONSERTIT – TALO SOI

Perusopetuksen ja konservatorion sekä Centria AMK:n ammatillisen koulutuksen oppilaat esiintyvät joka torstai klo 18 sulassa sovussa konservatorion salissa. Opettajilta voi kysyä asiasta enemmän.

Jokaisen perusopetuksen oppilaan tulee säännöllisesti käydä myös kuulijana konservatorion järjestämissä konserteissa ja oppilasilloissa. Kokkolassa 8 kertaa lukuvuodessa ja maakunnissa 4 kertaa lukuvuodessa. Myös talon ulkopuoliset konserttikäynnit on hyvä kirjata opintokirjaan. Seuraa aulan info-tv ruutua, konsertti-ilmoituksia sekä www.kpkonsa.fi ja facebook-sivuja

OPINTOKIRJA

Uuden opetussuunnitelmamme myötä opintokirjat jäävät siirtymävaiheen jälkeen pois käytöstä. Ne oppilaat, jotka ovat opintojen loppuvaiheessa ja haluavat jatkaa vanhan opetussuunnitelman mukaan opintojaan, täyttävät opintokirjaa normaaliin tapaan. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat käyttävät jatkossa sähköistä taitotaulua.

TASOSUORITUKSET

Perusopetuksen tasosuorituksia kutsutaan uuden opetussuunnitelman myötä taidonnäytteiksi (Taito 1-10) Niissä suoritukset jakaantuvat useampiin pienempiin suorituksiin lukuvuoden aikana. Taidonnäytteet tehdään Talo Soi! konserteissa, luokkakonserteissa tai lautakunnalle. Siirtymävaiheessa  (31.7.2021 saakka) myös vanhan OPSin mukaiset tasosuoritukset ovat mahdollisia. Näistä kaikista voi kysyä lisätietoa omalta opettajalta. Samat periaatteet koskevat myös musiikin hahmotusaineita (musiikin avaimet).

OPINTO-OHJAUS

Perusopetuksessa oma soiton/laulunopettaja toimii oppilaan ohjaajana ja tukena esim. musiikin avaimien ja yhteismusisoinnin suunnittelussa. Kunkin oppilaan kanssa käydään peruskoulun 9. luokan aikana keskustelu soittoharrastuksen tavoitteista ja jatkosuunnitelmista yhdessä opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.   

POISSAOLOT

Oppitunneilla tulee käydä säännöllisesti ja mahdollisista poissaoloista (sairaus, muu pätevä syy) tulee aina ilmoittaa etukäteen omalle opettajalle. Aiheettomat poissaolot voivat johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Kolmen peräkkäisen ja ilmoittamattoman poissaolon voidaan katsoa tarkoittavan opintojen lopettamista.

Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen poissaolonsa vuoksi. Opettajan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta toimisto pyrkii ilmoittamaan oppilaalle. Ryhmäaineiden oppilaille (esimerkiksi musiikin avaimet, leikkikoulu, orkesterit, kuorot) voidaan poissaoloista ilmoittaa vain, mikäli tieto saadaan riittävän ajoissa, muussa tapauksessa opetustilan ovessa on tuntiperuutus.

INSTRUMENTTIOPINNOT JA KOTIHARJOITTELU

Soitonopetuksen ydin on henkilökohtaisessa kontaktissa. Opetustilanteessa tarvitaan opettajan ja oppilaan kiinteää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan lukuvuoden aikana 35 opetuskertaa pois lukien lakisääteiset vapaapäivät (vappu, itsenäisyyspäivä jne.). Soittotunti ei aina tarkoita yksityistuntia, vaan voi mm. pedagogisista syistä johtuen olla myös ryhmäopetusta, musiikin kuuntelua, konsertissa käyntiä. 

On sanottu, että vähintään 90% soitonopiskelusta on oppilaan omaa harjoittelua ja 10% soittotunnilla käymistä. Soittamisessa on kysymys erittäin vaativasta motorisesta taidosta, jonka kehittymiseen tarvitaan jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua opettajan ohjeiden mukaisesti. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja nuoremmilla oppilailla tähän tarvitaan vanhempien tukea ja myös mukanaoloa tunneilla. Harjoittelusta muistuttaminen ja sopivien harjoitteluolosuhteiden turvaaminen ovat usein tarpeen myöhemminkin opintojen edetessä.

KUULONHUOLTO

Muista huolehtia kuulonsuojauksesta. Tarkempaa tietoa saat opettajaltasi tai www.kuulosuoja.fi

YHTEISMUSISOINTI

Yhteismusisoinnilla tarkoitetaan kamarimusiikkiryhmiä, orkestereita sekä lauluryhmiä ja kuoroja. Yhteismusisointi on olennainen osa soitonopiskelua ja tärkeä elementti musiikin perusteiden ja instrumenttiopintojen lisäksi.

ORKESTERISOITTIMET

Orkesterisoitinoppilaat osallistuvat yhtye- ja orkesterisoittoon koko opintojensa ajan, kitara- ja harmonikkaoppilaat vaihtoehtoisesti oman instrumenttinsa kamarimusiikki- tai orkesteritoimintaan. Puhaltimissa ja lyömäsoittimissa on aloitteleville heti oma D-orkesteri.

KUOROTOIMINTA

Muut kuin orkesterisoitinoppilaat osallistuvat oppilaitoksen kuorotoimintaan. Konservatoriolla toimii kaksi kuoroa eri ikäryhmille. Oma soiton- / laulunopettaja ohjaa sinut sopivaan kuoroon suorittamaan yhteismusisoinnin osuutta. Aloittavat pianistit ohjataan sopivan ikäryhmän kuoroon. Kuorojen toimintaa koordinoi Kari Pappinen

SÄESTYSPARIEN MUODOSTAMINEN

Perusasteen opetuksessa pyritään taito 1- 4 tasoisille instrumentalisteille löytämään oma säestäjä pidemmälle ehtineiden pianistien joukosta. Oma soitonopettajasi järjestää näitä pareja jo lukukauden alussa ja tarkoituksena on säännöllisesti lukuvuoden kuluessa harjoittaa tällaista oppilaiden yhteismusisointia.

Maakunnan toimipisteissä järjestelyt tekee toimipisteen johtaja yhdessä opettajan kanssa.

Kaikki yhteismusisoinnit ja säestykset kirjataan sähköiseen taitotauluun.

PIANONSOITON OPISKELIJOIDEN SÄESTYSTOIMINTA

Pianonsoiton opintoihin kuuluu opetussuunnitelman osana erilaiset säestystehtävät. Säestyksen voi suorittaa joko yhden tai kahden vuoden aikana. Opettajasi johdolla saat eri soittimien opiskelijoista säestettäviä, joille varaat 4-5 säestyskertaa ennen oppilasiltaa tai taitosuoritusta. Myös vakituisen viikoittaisen “säestysajan” käyttäminen on mahdollista. Pianosoittajilla on mahdollisuus tehdä kamarimusiikkia konservatorion balettiosaston kanssa. Kysy omalta opettajaltasi lisätietoja.

SIVUAINETOIVOMUKSET

Opetussuunnitelman mukaan pakollisia sivuaineita ei ole, mutta oppilaan saavutettua riittävät valmiuden pääaineessaan on mahdollista perustellusta syystä anoa vuodeksi kerrallaan oikeutta sivuaineen opiskeluun.

LAINASOITTIMET

Konservatorion oppilaat hankkivat pääsääntöisesti itse soittimensa viimeistään kolmantena opiskeluvuotenaan. Syksyllä kullekin lainasoittimelle määritellään yhdessä opettajan kanssa kuntoisuusluokka (0 – 5), jonka avulla seurataan vuosittain soittimen kuntoa ja kulumista.

Soittimelle tulee olla vakuutus, esim. sen voi liittää kotivakuutukseen. Jos soittimen kanssa sattuu vahinko ilmoita siitä välittömästi omalle soitonopettajalle. Jos esim. vaskisoittimen suukappale juuttuu kiinni, älä yritä irrottaa sitä itse, vaan toimita soitin opettajallesi. Tai jos vetopasuunan luistoputkeen tulee lommo, älä soita enää, sillä lommo on helpompi oikaista tuoreeltaan.

Jousisoittimien kohdalla esim. jousi on henkilökohtainen ja itse hankittava, jos sellaista ei ole soittimen mukana. Jousien jouhituksen ja kielisatsien uusinnan tulee lainaajan hoitaa itse (kuluvat osat). Puhallinsoitinten suukappaleet sekä puiden kielet yms. on oppilaiden itse hankittava.

Huomioi että:

  • Oma opettajasi neuvoo lainasoittimiin liittyvissä asioissa.
  • Vahingon sattuessa lainaaja vastaa kustannuksista
  • Lainasoittimet palautetaan opettajalle. Erillisistä palautuskehotuksista peritään vuoden soitinvuokran hinta.

SOITINKOLLEGIOT

Tiedot konservatorion soitinkollegioista ja niiden puheenjohtajista löytyy ilmoitustauluilta ja www- sivuilta. Opintoihin liittyvissä ongelmatapauksissa kannattaa aina ensin kääntyä oman instrumenttiopettajan puoleen.

MUSIIKKIKIRJASTO

Konservatorion oma kirjasto/nuotisto neljännessä kerroksessa on avoinna:
ma-ke      klo 10.00 - 17.00
to-pe       klo 10.00 - 16.00

Kirjaston sääntöjä

Lainausaika on 6 (kuusi) viikkoa, lukuun ottamatta äänitteitä ja käsikirjaston materiaalia joita ei lainata. Lainattua materiaalia ei saa antaa eteenpäin toiselle oppilaalle tai opettajalle. Palauta nuotit aina suoraan kirjastonhoitajalle, ei koskaan suoraan hyllyyn. Aukioloaikojen ulkopuolella kirjastolainat voi palauttaa kirjastovalvojan huoneen vieressä olevaan palautusluukkuun. Palautuskehotus lähetetään viikon kuluessa eräpäivästä. Toisen palautuskehotuksen mukana lähetetään myös myöhästymismaksu. Kaikki materiaali on palautettava kesän ajaksi kirjastoon.

Huolehdi lainamateriaalin siisteydestä, älä tee merkintöjä kynällä. Pidä myös hyllyt hyvässä järjestyksessä tarkastelemalla vain yhtä kansiota/mappia kerrallaan. Kirjastonhoitajat auttavat sinua oikean nuotin löytämisessä. Ne etydi- ja kouluvihkot, jotka ovat oppilaalla käytössä koko vuoden, on aiheellista ostaa omaan käyttöön musiikkiliikkeestä. Kirjaston sääntöjen rikkominen voi johtaa lainausoikeuden menettämiseen.

SOITINVAIHDOKSET

Pääinstrumentin vaihtaminen on mahdollista vain erityisen pakottavasta syystä. Asiasta on aina neuvoteltava opettajan ja apulaisrehtorin kanssa.

VÄLIVUOSI OPINNOISTA

Musiikin perustaso- ja musiikkiopisto - osastoilla ei voida pääsääntöisesti myöntää välivuotta opinnoista. Ammattikoulutuksessa välivuosi voidaan myöntää äitiysloman, asevelvollisuuden tai kansainvälisten musiikkiopintojen vuoksi.

PEDAGOGIIKKAKOULUTUKSEN HARJOITUSOPPILAAT

Oppilastilanne kartoitetaan Centria ammattikorkeakoulun syyslukukauden käynnistyessä. Vasta-alkajien lisäksi tarvitaan usein myös pidemmällä olevia harrastajia, jotka ovat taito 5-6 tasolla pääaineessaan. Voit tiedustella paikkoja ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman lehtorilta Riitta Kossi 044-7250778 riitta.kossi@centria.fi.

VALOKOPIOINNISTA

Nuottien kopioimisen sijaan tulee ostaa alkuperäistä nuottimateriaalia!

Lukukausimaksu sisältää kopiomaksun, joka kattaa välttämättömät solistisen sekä kuoro- ja orkesteriopetuksen kopiot. Oma opettajasi hoitaa tämän kopioinnin. Muuta kopiointia varten on infosta ostettavissa kopiotunniste, joilla voi käyttää II kerroksen ja ala-aulan kopiokonetta.

PARKKIALUE

Konservatorion hyvin pienellä parkkipaikalla on pysäköinti mahdollista ainoastaan henkilökunnalle erillisellä pysäköintiluvalla. Ns. Hansa-talon pysäköintipaikat ovat myös konservatoriolaisten käytettävissä. Vältä ajamista sisäpihalle, jos et pysäköi autoa sinne! Huomioi myös pysäköintikielto Snellmaninkadun konservatorion puoleisella osuudella. Pitkänsillankadun puolelta on nopein reitti konservatorion pääaulaan.

PELASTAUTUMISSUUNNITELMA

Konservatoriolla on pelastautumissuunnitelma. Tutustu kussakin luokassa olevaan toimenpideohjeeseen esim. palohälytyksen varalta.

OPPILAITOKSEN OSASTOT

Musiikin laaja oppimäärä taiteen perusopetuksessa

A. MUSIIKIN PERUSTASO

Musiikin perustasolla opiskelevat pääsykokeiden kautta hyväksytyt oppilaat, joiden ensimmäinen opiskeluvuosi on aina ns. koevuosi. Opiskeluaika musiikin perustasolla on 6 vuotta tai alle 10 -vuotiaana aloittaneilla 15 vuoden ikään saakka. Oppimäärä koostuu instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmotusaineista (ns. yleiset teoria-aineet). Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilas osallistuu opetusohjelman mukaisten aineiden opetukseen sekä orkesterisoittoon, kuorolauluun tai yhteismusisointiin.

Oppiaineet etenevät vuosittain Taito 1 – 6 tasojen vaatimusten ja sisältöjen mukaisesti. Musiikin perustasolla todistuksen saamiseksi on suoritettava pääsääntöisesti 15 vuoden ikään mennessä seuraavat suoritukset:

  • pääaineessa perustaso Taito 1 - 6
  • musiikin avainten Taito 1 - 6
  • musiikin tuntemuksen kurssi
  • osallistuminen yhteismusisointiin

Pääaineen Taito-suorituksista on mahdollista suorittaa mm. asteikot, etydit, ohjelmisto ja prima vista oman opettajan kanssa oppilaan edistymisen myötä erillisinä osioina luokkatilanteessa.

Opintojen edistymistä seurataan jatkuvan arvioinnin periaatteella Taitotaulun arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaisesti. Tavoitteellinen opiskelu edellyttää opintojen etenemistä ja aktiivisuutta.

Koko lukuvuoden aikana tapahtuva edistyminen huomioidaan jatko-oikeutta päätettäessä.

Mikäli opinnot eivät kehityskeskusteluista ja mahdollisesta opintojen tehostamiskirjeestä huolimatta etene opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opinto-oikeus perua.

Esiintymiskokemuksen saamiseksi oppilaille tulee antaa riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen ja kuuntelemiseen säännöllisesti toistuvissa oppilasilloissa sekä muissa musiikkitilaisuuksissa.

Konservatorio voi tarjota henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan yksilöllistettyä opetusta oppilaalle, joka ei rajoitteen, esim. sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene kaikilta osin opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

B. SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pohjana syventävien opintojen opinnoille on suoritettu pääinstrumentin perustason Taidot 1-6 sekä musiikin perustason todistus. Syventävien opintojen alussa oppilas, opettaja ja apulaisrehtori käyvät kehityskeskustelun, jonka perusteella valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko

  1. a) solististen valmiuksien kehittäminen, tai
  2. b) yhteissoiton valmiuksien kehittäminen

Syventävien opintojen alussa oppilas valitsee oman lopputyön aiheen. Opintojen kulku ja sisältö määritellään tukemaan valittua lopputyön aihetta. Opinnot muodostuvat seuraavista osa-alueista: Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineet ja valinnaiset opinnot.

Oppilas voi halutessaan sisällyttää lopputyöhön myös muita taidelajeja, kuten tanssia, sana-, ja kuvataidetta.

Instrumenttiopintojen sisällöt voidaan toteuttaa myös kansan- ja pop-jazzmusiikilla. Syventävät opinnot on suoritettava neljän opintovuoden kuluessa tai 20 vuoden ikään mennessä.

C. AIKUISOSASTO JA VAPAA OSASTO

Oppilaitoksen perusopetuksen koulutustehtävä päättyy syventävien opintojen suorittamiseen. Konservatorio voi tarjota yllä mainittujen ikärajoitusten ulkopuolella perustellusta syystä hyvin rajoitetusti opetusta myös aikuisille musiikin perustason ja syventävien opintojen opetussuunnitelmien sisällöillä, tavoitteilla ja vaatimuksilla.

Vapaan osaston opiskeluun sisältyy viikoittainen 45 minuutin mittainen soittotunti konservatorion työaikojen mukaisesti. Opintojen tavoitteet ja päämäärät, sekä musiikkityylin ja lajin opiskelija saa itse valita. Taito-suoritusvelvoitetta ei ole, mutta niitä saa halutessaan suorittaa konservatorion vaatimusten mukaisesti. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua tasoisensa musiikin hahmotusaineiden opetukseen. Vapaalla osastolla on kuukausimaksu (kts. hinnasto).

D. KONSERVATORION AMMATILLINEN KOULUTUS

Konservatorio-osastolla opiskelevat toisen asteen ammattiopiskelijat. Musiikkialan perustutkinnon (180 osp) suorittaminen antaa ammatilliset perusvalmiudet sekä tarjoaa erinomaisen väylän musiikin korkea-asteen opintoihin. Kolmivuotisissa (yo; kaksivuotisissa) opinnoissa on suuntautumisvaihtoehtoina joko klassinen musiikki, pop-jazzmusiikki, musiikintekijä tai kansanmusiikki. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä lukio-opintoja, musiikkialan ammatillisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Henkilökohtainen opintosuunnitelma sisältää runsaasti monipuolista yhteissoitto- ja instrumenttiopetusta, esimerkiksi solistista pääaineopetusta 75 min. / viikko. Tutkintoon kuuluvia lukio-opintoja voi suorittaa ammattilukiossa (kaksi tutkintoa) ja ilta- tai päivälukiossa. Tarkempia tietoja toimistosta, rehtorilta tai opinnonohjaajalta juhani.koivisto@kpkonsa.fi.

E. BALETTIOPISTO

Konservatorion osastona toimii balettiopisto, joka antaa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetusta annetaan lapsille ja nuorille sekä kysynnän mukaan myös aikuisille.
Lisätietoja: baletti@kpkonsa.fi ja balettiosaston oppaasta.

AMMATTIKORKEAKOULU

Keski-Pohjanmaan konservatorion yhteydessä ja tiloissa toimii Centria ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelma, joka antaa korkea-asteen ammatillista koulutusta. Lisätietoja www.centria.fi.

OTE PERUOSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMASTA

Hyväksytty Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry:n johtokunnan kokouksessa 26.9.2018

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO

Keski-Pohjanmaan konservatorio on musiikkialan harrastetavoitteista perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta antava maakunnallinen musiikkioppilaitos.

Keski-Pohjanmaan konservatorion antama taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L 633/1998 ja asetukseen A813/1998 sekä Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin.

Opetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista ja sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta sekä avoimen osaston toiminnasta.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS

Alueellisena taideoppilaitoksena Keski-Pohjanmaan konservatorio antaa tavoitteellista, monipuolista eri tyylilajit kattavaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin ammattiopetusta. Tarjoamme kilpailukykyisen ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön, jossa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyöverkostoja.  

KESKI–POHJANMAAN KONSERVATORION VISIO

"Oppimiskeskus särmällä ja sydämellä"

Keski-Pohjanmaan konservatorio on korkeatasoisesta opetuksesta ja opetussisältöjen kehittämisestä tunnettu vetovoimainen ja innovatiivinen tanssi- ja musiikkikoulutuksen oppimiskeskus.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION ARVOT

Ihmisläheisyys ”Meidän kaikkien konsa”

Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Konservatorion perusopetus luo edellytykset hyvän tanssi- ja musiikkisuhteen syntymiselle, tanssin ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin ja tanssin ammattiopintoihin.

Yhteistoiminnallisuus ”Puhallamme yhteen hiileen”

Opiskelijan mielipiteen, henkilökohtaisten tavoitteiden ja tasa-arvon huomioon ottaminen opetuksen järjestelyissä sekä kannustaminen itsearviointiin opettavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Edistetään hyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, joustavuutta, avoimuutta sekä kykyä muiden huomioon ottamiseen sekä viihtyisän ilmapiirin luomista oppimisympäristöön.

Tanssin ja musiikin monimuotoista kenttää opitaan hallitsemaan kehittämällä musiikillisia ja tanssillisia ilmaisutaitoja yhdessä harjoittelemalla ja esiintymällä sekä myös musiikin ja tanssin eri tyylilajeihin tutustumalla.

Oppiva yhteisö ”Silmät ja korvat auki -  yhdessä oppien”

Keski-Pohjanmaan konservatorion toiminta vuorovaikutteisessa yhteistyössä kotien, alueen muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa on edistämässä alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä osana maakunnan kehitysstrategioita.

OPPIMISKÄSITYS

Konservatorion opetussuunnitelmien (musiikin ja tanssin perusopetus sekä musiikin toisen asteen ammatillinen koulutus) mukaisesti opetus pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö sekä oppimisen sosiaalinen luonne. Opettajalla on yhdessä muiden kasvattajien kanssa keskeinen merkitys oppilaan opiskelutaitojen kehittämiselle. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan sekä itse arvioimaan niihin sisältyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Musiikin ja tanssin opetuksessa on vahvasti läsnä myös ns. kokemuksellinen oppiminen, jonka olennaisina piirteinä on välitön omakohtainen kokemus, kriittinen pohdiskeleva havainnointi, käsitteellistäminen sekä aktiivinen toiminta.

PEDAGOGINEN STRATEGIA

Osana konservatorion strategiaa on laadittu pedagoginen strategia, joka ohjaa oppivan yhteisön toimintaa. Pedagogisen strategian määräävänä periaatteena on organisaation yhteiskunnallinen, moraalinen ja professionaalinen vastuunkanto. Tämä luo opiskelijoiden kasvua ja kehitystä sekä konservatorion yhteisöllistä oppimista tukevan tarkoituksenmukaisen toimintakulttuurin.  Strategia määrittelee seuraavat käsitteet: Pedagogiset pääperiaatteet, Konservatorion musiikki- ja tanssipedagoginen oppimiskäsitys, Oppimisympäristö, Opettajuus ja Pedagoginen johtajuus. Strategian pohjalta luodaan vuosittaiset pedagogiset kehittämiskohteet.

PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET

Perusopetuksessa kannustetaan muiden kanssa soittamiseen. Tavoitteena on innostaa ja motivoida nuoria laadukkaaseen musiikin tekemiseen omalla instrumentilla yhdessä opiskelijatovereidensa kanssa. Ryhmässä soittaen oppilaat saavat käsityksen musiikin merkityksestä osana ihmisten välistä vuorovaikutusta. Opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastamista sekä oppilaan kasvua esiintymiskykyiseksi, esteettisiä ja taiteellisia arvoja vaalivaksi yksilöksi. Opetuksessa otetaan huomioon sekä oppilaan harrastuspainotteisuus että ammatilliseen koulutukseen tähtäävien oppilaiden erityistarpeet.

Kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen kuuluvat myös oppilaitoksen perusopetuksen tavoitteisiin. Oppilaiden oman persoonallisuuden kehittymistä tuetaan kannustamalla heitä musiikillisen tekemisen heittäytymiseen, itseilmaisuun sekä säveltämiseen ja sovittamiseen.

OPETUKSEN TARJONTA

Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perheen pienimmillä on mahdollisuus opiskella musiikin varhaiskasvatuksen eri opinnoissa.

Solistisissa oppiaineissa perus- ja musiikkiopistotasolla annetaan opetusta seuraavissa instrumenteissa sen mukaisesti kuin oppilaitos lukuvuosittain määrittää:

- Kansanomaiset puhaltimet

- Puupuhaltimet

- Vaskipuhaltimet

- Lyömäsoittimet

- Jousisoitimet

- Piano, harmoni, cembalo, harppu

- Harmonikka

- Kantele

- Kitara

- Laulu

- Sähkökitara, sähköbasso ja muut sähköiset soittimet

Soitinvalmennuksessa opetusta voidaan tarjota yllämainituissa soittimissa kuitenkin oppilaan ikä ja muut edellytykset huomioon ottaen.

Muita oppiaineita oppilaitoksen lukuvuosittain määrittämänä ovat mm. musiikin hahmotusaineet, yhtye- ja orkesterisoitto, yhtye- ja kuorolaulu, kamarimusiikki, säestys, vapaa säestys, musiikin erityisalueet, musiikin tietotekniikka, musiikkiin liittyvät muut taidemuodot ja eri oppiaineisiin liittyvät projektit, kurssit ja seminaarit sekä paikkakunnan musiikkielämän seuraaminen ja musiikin kuuntelukasvatus.

LUKUKAUSIMAKSUT

Katso opintomaksut täältä >>