Opintosuunnitelma

OPETUSSUUNNITELMA 2018

Keski-Pohjanmaan konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opintosuunnitelma 2018

>> Avaa tiivistelmä PDF -tiedosto
>> Avaa koko ops PDF -tiedosto

 

OPPILAITOKSEN OSASTOT

Musiikin laaja oppimäärä taiteen perusopetuksessa

MUSIIKIN PERUSTASO

MUSIIKIN PERUSTASO
Musiikin perustasolla opiskelevat pääsykokeiden kautta hyväksytyt oppilaat, joiden ensimmäinen opiskeluvuosi on aina ns. koevuosi. Opiskeluaika musiikin perustasolla on 6 vuotta tai alle 10 -vuotiaana aloittaneilla 15 vuoden ikään saakka. Oppimäärä koostuu instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmotusaineista (ns. yleiset teoria-aineet). Oppilaalla tulee olla solistinen pääaine, minkä lisäksi oppilas osallistuu opetusohjelman mukaisten aineiden opetukseen sekä orkesterisoittoon, kuorolauluun tai yhteismusisointiin.

Oppiaineet etenevät vuosittain Taito 1 – 6 tasojen vaatimusten ja sisältöjen mukaisesti. Musiikin perustasolla todistuksen saamiseksi on suoritettava pääsääntöisesti 15 vuoden ikään mennessä seuraavat suoritukset:

  • pääaineessa perustaso Taito 1 - 6
  • musiikin avainten Taito 1 - 6
  • musiikin tuntemuksen kurssi
  • osallistuminen yhteismusisointiin

Pääaineen Taito-suorituksista on mahdollista suorittaa mm. asteikot, etydit, ohjelmisto ja prima vista oman opettajan kanssa oppilaan edistymisen myötä erillisinä osioina luokkatilanteessa.

Opintojen edistymistä seurataan jatkuvan arvioinnin periaatteella Tavoitetaulun arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaisesti. Tavoitteellinen opiskelu edellyttää opintojen etenemistä ja aktiivisuutta.
Koko lukuvuoden aikana tapahtuva edistyminen huomioidaan jatko-oikeutta päätettäessä.
Mikäli opinnot eivät kehityskeskusteluista ja mahdollisesta opintojen tehostamiskirjeestä huolimatta etene opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opinto-oikeus perua.
Esiintymiskokemuksen saamiseksi oppilaille tulee antaa riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen ja kuuntelemiseen säännöllisesti toistuvissa oppilasilloissa sekä muissa musiikkitilaisuuksissa.
Konservatorio voi tarjota henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan yksilöllistettyä opetusta oppilaalle, joka ei rajoitteen, esim. sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi ei kykene kaikilta osin opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojen tavoitteet ovat musiikkikasvatuksellisia ja oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pohjana syventävien opintojen opinnoille on suoritettu pääinstrumentin perustason Taidot 1-6 sekä musiikin perustason todistus. Syventävien opintojen alussa oppilas, opettaja ja apulaisrehtori käyvät kehityskeskustelun, jonka perusteella valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko

a) solististen valmiuksien kehittäminen, tai
b) yhteissoiton valmiuksien kehittäminen

Syventävien opintojen alussa oppilas valitsee oman lopputyön aiheen. Opintojen kulku ja sisältö määritellään tukemaan valittua lopputyön aihetta. Opinnot muodostuvat seuraavista osa-alueista: Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineet ja valinnaiset opinnot.
Oppilas voi halutessaan sisällyttää lopputyöhön myös muita taidelajeja, kuten tanssia, sana-, ja kuvataidetta.
Instrumenttiopintojen sisällöt voidaan toteuttaa myös kansan- ja pop-jazzmusiikilla. Syventävät opinnot on suoritettava neljän opintovuoden kuluessa tai 20 vuoden ikään mennessä.

AIKUISOSASTO JA VAPAA OSASTO

Oppilaitoksen perusopetuksen koulutustehtävä päättyy syventävien opintojen suorittamiseen. Konservatorio voi tarjota yllä mainittujen ikärajoitusten ulkopuolella perustellusta syystä hyvin rajoitetusti opetusta myös aikuisille musiikin perustason ja syventävien opintojen opetussuunnitelmien sisällöillä, tavoitteilla ja vaatimuksilla.

Vapaan osaston opiskeluun sisältyy viikoittainen 45 minuutin mittainen soittotunti konservatorion työaikojen mukaisesti. Opintojen tavoitteet ja päämäärät, sekä musiikkityylin ja lajin opiskelija saa itse valita. Taito-suoritusvelvoitetta ei ole, mutta niitä saa halutessaan suorittaa konservatorion vaatimusten mukaisesti. Opiskelijalla on myös mahdollisuus osallistua tasoisensa musiikin hahmotusaineiden opetukseen. Vapaalla osastolla on kuukausimaksu (kts. hinnasto).

OTE PERUOSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMASTA

Hyväksytty Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry:n johtokunnan kokouksessa 26.9.2018

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO

Keski-Pohjanmaan konservatorio on musiikkialan harrastetavoitteista perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta antava maakunnallinen musiikkioppilaitos.

Keski-Pohjanmaan konservatorion antama taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukainen opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta L 633/1998 ja asetukseen A813/1998 sekä Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin.

Opetus muodostuu musiikin perustason ja sille rakentuvan musiikkiopistotason opinnoista ja sekä niitä edeltävästä varhaisiän musiikkikasvatuksesta sekä avoimen osaston toiminnasta.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS

Alueellisena taideoppilaitoksena Keski-Pohjanmaan konservatorio antaa tavoitteellista, monipuolista eri tyylilajit kattavaa musiikin ja tanssin perusopetusta sekä musiikin ammattiopetusta. Tarjoamme kilpailukykyisen ja opiskelijalähtöisen oppimisympäristön, jossa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyöverkostoja.  

KESKI–POHJANMAAN KONSERVATORION VISIO

"Oppimiskeskus särmällä ja sydämellä"

Keski-Pohjanmaan konservatorio on korkeatasoisesta opetuksesta ja opetussisältöjen kehittämisestä tunnettu vetovoimainen ja innovatiivinen tanssi- ja musiikkikoulutuksen oppimiskeskus.

KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORION ARVOT

Ihmisläheisyys ”Meidän kaikkien konsa”

Keski-Pohjanmaan konservatorion opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Konservatorion perusopetus luo edellytykset hyvän tanssi- ja musiikkisuhteen syntymiselle, tanssin ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin ja tanssin ammattiopintoihin.

Yhteistoiminnallisuus ”Puhallamme yhteen hiileen”

Opiskelijan mielipiteen, henkilökohtaisten tavoitteiden ja tasa-arvon huomioon ottaminen opetuksen järjestelyissä sekä kannustaminen itsearviointiin opettavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Edistetään hyviä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, joustavuutta, avoimuutta sekä kykyä muiden huomioon ottamiseen sekä viihtyisän ilmapiirin luomista oppimisympäristöön.

Tanssin ja musiikin monimuotoista kenttää opitaan hallitsemaan kehittämällä musiikillisia ja tanssillisia ilmaisutaitoja yhdessä harjoittelemalla ja esiintymällä sekä myös musiikin ja tanssin eri tyylilajeihin tutustumalla.

Oppiva yhteisö ”Silmät ja korvat auki -  yhdessä oppien”

Keski-Pohjanmaan konservatorion toiminta vuorovaikutteisessa yhteistyössä kotien, alueen muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa on edistämässä alueen kokonaisvaltaista hyvinvointia, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä osana maakunnan kehitysstrategioita.

OPPIMISKÄSITYS

Konservatorion opetussuunnitelmien (musiikin ja tanssin perusopetus sekä musiikin toisen asteen ammatillinen koulutus) mukaisesti opetus pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi vaikuttaa oppimisympäristö sekä oppimisen sosiaalinen luonne. Opettajalla on yhdessä muiden kasvattajien kanssa keskeinen merkitys oppilaan opiskelutaitojen kehittämiselle. Oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan sekä itse arvioimaan niihin sisältyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Musiikin ja tanssin opetuksessa on vahvasti läsnä myös ns. kokemuksellinen oppiminen, jonka olennaisina piirteinä on välitön omakohtainen kokemus, kriittinen pohdiskeleva havainnointi, käsitteellistäminen sekä aktiivinen toiminta.

PEDAGOGINEN STRATEGIA

Osana konservatorion strategiaa on laadittu pedagoginen strategia, joka ohjaa oppivan yhteisön toimintaa. Pedagogisen strategian määräävänä periaatteena on organisaation yhteiskunnallinen, moraalinen ja professionaalinen vastuunkanto. Tämä luo opiskelijoiden kasvua ja kehitystä sekä konservatorion yhteisöllistä oppimista tukevan tarkoituksenmukaisen toimintakulttuurin.  Strategia määrittelee seuraavat käsitteet: Pedagogiset pääperiaatteet, Konservatorion musiikki- ja tanssipedagoginen oppimiskäsitys, Oppimisympäristö, Opettajuus ja Pedagoginen johtajuus. Strategian pohjalta luodaan vuosittaiset pedagogiset kehittämiskohteet.

PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET

Perusopetuksessa kannustetaan muiden kanssa soittamiseen. Tavoitteena on innostaa ja motivoida nuoria laadukkaaseen musiikin tekemiseen omalla instrumentilla yhdessä opiskelijatovereidensa kanssa. Ryhmässä soittaen oppilaat saavat käsityksen musiikin merkityksestä osana ihmisten välistä vuorovaikutusta. Opetuksella tuetaan tavoitteellista musiikin harrastamista sekä oppilaan kasvua esiintymiskykyiseksi, esteettisiä ja taiteellisia arvoja vaalivaksi yksilöksi. Opetuksessa otetaan huomioon sekä oppilaan harrastuspainotteisuus että ammatilliseen koulutukseen tähtäävien oppilaiden erityistarpeet.

Kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen kuuluvat myös oppilaitoksen perusopetuksen tavoitteisiin. Oppilaiden oman persoonallisuuden kehittymistä tuetaan kannustamalla heitä musiikillisen tekemisen heittäytymiseen, itseilmaisuun sekä säveltämiseen ja sovittamiseen.

OPETUKSEN TARJONTA

Perus- ja musiikkiopistotason opetus on tarkoitettu pääasiallisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perheen pienimmillä on mahdollisuus opiskella musiikin varhaiskasvatuksen eri opinnoissa.

Solistisissa oppiaineissa perus- ja musiikkiopistotasolla annetaan opetusta seuraavissa instrumenteissa sen mukaisesti kuin oppilaitos lukuvuosittain määrittää:

- Kansanomaiset puhaltimet

- Puupuhaltimet

- Vaskipuhaltimet

- Lyömäsoittimet

- Jousisoitimet

- Piano, harmoni, cembalo, harppu

- Harmonikka

- Kantele

- Kitara

- Laulu

- Sähkökitara, sähköbasso ja muut sähköiset soittimet

Soitinvalmennuksessa opetusta voidaan tarjota yllämainituissa soittimissa kuitenkin oppilaan ikä ja muut edellytykset huomioon ottaen.

Muita oppiaineita oppilaitoksen lukuvuosittain määrittämänä ovat mm. musiikin hahmotusaineet, yhtye- ja orkesterisoitto, yhtye- ja kuorolaulu, kamarimusiikki, säestys, vapaa säestys, musiikin erityisalueet, musiikin tietotekniikka, musiikkiin liittyvät muut taidemuodot ja eri oppiaineisiin liittyvät projektit, kurssit ja seminaarit sekä paikkakunnan musiikkielämän seuraaminen ja musiikin kuuntelukasvatus.