Syventävät opinnot

Pohjana syventävien opintojen opinnoille on suoritettu pääinstrumentin perustason Taidot 1-6 sekä musiikin perustason todistus. Syventävien opintojen alussa oppilas, opettaja ja apulaisrehtori käyvät kehityskeskustelun, jonka perusteella valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko

a) solististen valmiuksien kehittäminen, tai
b) yhteissoiton valmiuksien kehittäminen

Syventävien opintojen alussa oppilas valitsee oman lopputyön aiheen. Opintojen kulku ja sisältö määritellään tukemaan valittua lopputyön aihetta. Opinnot muodostuvat seuraavista osa-alueista: Instrumenttitaidot ja yhteismusisointi, musiikin hahmotusaineet ja valinnaiset opinnot.
Oppilas voi halutessaan sisällyttää lopputyöhön myös muita taidelajeja, kuten tanssia, sana-, ja kuvataidetta.
Instrumenttiopintojen sisällöt voidaan toteuttaa myös kansan- ja pop-jazzmusiikilla. Syventävät opinnot on suoritettava neljän opintovuoden kuluessa tai 20 vuoden ikään mennessä.