Varhaisiän opetus

VARHAISIÄN OPETUS 4-6 vuotiaat

Varhaisiän opetuksen, eli lastentanssin tunneilla tutustutaan leikinomaisin keinoin tanssiin ja tanssin maailmaan lasten ikäkauteen sopivalla tavalla. Pääpaino lastentanssissa on luovassa ilmaisussa sekä tanssin ja liikkumisen ilossa. Tunneilla harjoitellaan erilaisia liikkeitä ja liikkumistapoja sekä luovaa itsensä ilmaisua omaa mielikuvitusta hyödyntäen. Tunnit sisältävät luovan aineksen lisäksi myös fyysis-motorisia harjoituksia. 

Lastentanssissa lapset oppivat toimimaan itsenäisesti, parin kanssa sekä ryhmässä. Tunnit kehittävät mm. koordinaatiota, oman kehon hallintaa, tilan ja musiikin hahmottamista, itsensä ilmaisua sekä muiden huomioon ottamista. Lastentanssin tavoitteena on saada lapsi innostumaan ja iloitsemaan liikkumisesta sekä luoda pohjaa myöhempiä tanssiopintoja varten kehittäen samalla koko ajan lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa.

Lastentanssin tunnit ovat kestoltaan 45 min.